Списак предавања на даљину из математике

Први разред

К1 – Основни појмови математичке логике

К2 – Таутологије

К3 – Искази, квантификатори и операције

К4 – Скупови

К5 – Релације

К6 – Функције

К7 – Елементи комбинаторике

К8 – Од природних до реалних бројева

К9 – Приближна вредност броја

К10 – Размера и пропорција

К11 – Рачун поделе и мешања

К12 – Процентни рачун

К13 – Увод у геометрију

К14 – Подударност троуглова

К15 – Вектори

К16 – Троугао

К17 – Четвороугао

К18 – Кружница

К19 – Конструкције

К20 – Изометријске трансформације

К21 – Трансформације целих алгебарских рационалних израза

К22 – Растављање полинома на чиниоце

К23 – Полиноми једне променљиве

К24 – НЗД и НЗС полинома

К25 – Операције код рационалних алгебарских израза

К26 – Алгебарски разломци

К27 – Линеарне једначине

К28 – Неке линеарне једначине и примена

К29 – Системи линеарних једначина

К30 – Неки системи линеарних једначина и примена

К31 – Линеарне неједначине

К32 – Линеарне неједначине и важније нејднакости

К33 – Линеарна функција

К34 – Талесова теорема и хомотетија

К35 – Сличност троуглова

К36 – Примена сличности на правоугли троугао

К37 – Тригонометријске функције оштрог угла

К38 – Тригонометрија правоуглог троугла

Други разред

Ј1 – Степен чији је изложилац цео број

Ј2 – Степене функције

Ј3 – Кореновање

Ј4 – Рационалисање

Ј5 – Операције код корена

Ј6 – Комплексни бројеви

Ј7 – Особине комплексних бројева

Ј8 – Квадратна једначина

Ј9 – Вијетове формуле

Ј10 – Примена квадратне једначине

Ј11 – Једначине које се своде на квадратне

Ј12 – Квадратна функција

Ј13 – Особине и график квадратне функције

Ј14 – Примена квадратне функције

Ј15 – Квадратне неједначине

Ј16 – Решавање квадратних неједначина

Ј17 – Системи квадратних једначина

Ј18 – Примена система квадратних једначина

Ј19 – Ирационалне једначине

Ј20 – Ирационалне неједначине

Ј21 – Експоненцијална функција

Ј22 – Експоненцијалне једначине

Ј23 – Експоненцијалне неједначине

Ј24 – Логаритми

Ј25 – Логаритамска функција

Ј26 – Логаритамске једначине

Ј27 – Логаритамске неједначине

Ј28 – Основни појмови тригонометрије

Ј29 – Основне релације између тригонометријских функција

Ј30 – Свођење тригонометријских функција на оштар угао

Ј31 – Адиционе формуле

Ј32 – Тригонометријске функције двоструког угла

Ј33 – Тригонометријске функције полуугла

Ј34 – Трансформација производа тригонометријских функција у збир или разлику

Ј35 – Трансформација збира и разлике тригонометријских функција у производ

Ј36 – Особине тригонометријских функција

Ј37 – Испитивање тригонометријских функција

Ј38 – Инверзне тригонометријске функције

Ј39 – Тригонометријске једначине

Ј40 – Тригонометријске неједначине

Ј41 – Синусна и косинусна теорема

Трећи разред

П1 – Површина фигура у равни

П2 – Диедар, рогаљ и полиедри

П3 – Равни пресеци

П4 – Површина и запремина призме

П5 – Површина и запремина пирамиде

П6 – Зарубљена пирамида

П7 – Правилни полиедри

П8 – Ваљак

П9 – Купа

П10 – Зарубљена купа

П11 – Лопта

П12 – Уписана и описана лопта

П13 – Детерминанте реда два и три

П14 – Системи линеарних једначина

П15 – Системи линеарних неједначина и линеарно програмирање

П16 – Вектори у правоуглом координатном систему

П17 – Линеарна зависност вектора

П18 – Скаларни производ

П19 – Векторски и мешовити производ

П20 – Увод у аналитичку геометрију

П21 – Разни облици једначине праве

П22 – Међусобни положај две праве

П23 – Нормални облик једначине праве

П24 – Кружница

П25 – Права и кружница

П26 – Елипса

П27 – Хипербола

П28 – Парабола

П29 – Математичка индукција

П30 – Елементи теорије бројева

П31 – Аритметички и геометријски низ

П32 – Конвергентни низови

П33 – Неке примене низова

П34 – Диференцне једначине

П35 – Комплексни бројеви

П36 – Тригонометријски облик комплексног броја

П37 – Полиноми над пољем комплексних бројева

П38 – Полиноми и системи једначина вишег реда

Четврти разред

Т1 – Елементарне функције

Т2 – Својства реалних функција

Т3 – Сложена и инверзна функција

Т4 – Гранична вредност функције

Т5 – Важније граничне вредности

Т6 – Лева и десна гранична вредност и непрекидност

Т7 – Асимптоте графика функције

Т8 – Појам извода функције

Т9 – Изводи елементарних функција

Т10 – Извод сложене функције

Т11 – Изводи вишег реда

Т12 – Тангенте и нормале криве

Т13 – Лопиталова теорема

Т14 – Примена извода на испитивање тока функције

Т15 – Извод и екстремне вредности

Т16 – Испитивање тока и цртање графика функције

Т17 – Испитивање функција

Т18 – Неодређени интеграл

Т19 – Интеграција методом смене

Т20 – Парцијална интеграција

Т21 – Интеграција рационалних разломљених функција

Т22 – Одређени интеграл

Т23 – Површина равних фигура

Т24 – Запремина обртног тела и дужина лука криве

Т25 – Појам диференцијалне једначине

Т26 – Увод у комбинаторику

Т27 – Пермутације без понављања

Т28 – Пермутације са понављањем

Т29 – Варијације без и са понављањем

Т30 – Комбинације без понављања

Т31 – Комбинације са понављањем

Т32 – Биномни образац

Т33 – Увод у теорију вероватноће

Т34 – Елементи вероватноће и статистике

%d bloggers like this: